כללי

www.dodhaim.co.il .1 (להלן: “האתר”) הינו אתר אינטרנט המשמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים שונים הקשורים לדמות “הדוד חיים”.
2. האתר מנוהל ובבעלות חברת דוד חיים הפקות בע”מ ח.פ. 515000149 מרח’ נורית 3 נס ציונה (להלן: “החברה”).
3. תקנון זה מסדיר את היחסים בין החברה והאתר לבין המשתמשים באתר, והוא משמש כהסכם בין צדדים אלה. הכניסה לאתר ו/או שימוש בו כפופים לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה. על המשתמש לעיין בתקנון זה ולעקוב אחר השינויים בו מעת לעת. הכניסה לאתר ו/או שימוש בו כפופים לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה.
4. באם בחרת להשתמש באתר ו/או לבצע דרך האתר רכישה של מוצרים, הרי שהנך מאשר כי קראת תקנון זה וכי אתה מסכים לתנאים ולהוראות הכתובים בו, וכי לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה בגין שימוש באתר בהתאם לתנאי התקנון. במידה ואינך מסכים לאמור בתקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ולא לבצע כל רכישה באמצעותו.
5. באתר מוצגות תמונות הממחישות את המוצרים הנמכרים במסגרת האתר. תמונות מצולמות מזוויות צילום מוגבלות וללא מידות וגדלים, והינן לצרכי המחשה בלבד ואינן מחייבות את האתר ו/או החברה.
6. החברה פועלת ככל יכולתה לכך שהמידע והפרטים שמוצגים באתר יהיו מדויק ומלאים, יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם נפלו שגיאות ו/או אי דיוקים בתום לב, והחברה לא תישא בכל אחריות שהיא הנובעת מכך.
7.בכל מחלוקת יהוו הרישומים המצויים בחברה בנוגע לרכישות ולבעולות שמתבצעות דרך האתר כראיה לנכונותן.
8. לצרכי נוחות בלבד, תקנון זה מנוסח בלשון זכר והוא מייחס אף לנשים.
9. המונחים “מידע” ו/או “תוכן” כוללים מידע ותכנים מכל סוג, לרבות אך לא רק: טקסטים ותוכן מילולי – לרבות טקסטים המתארים את המוצרים, גרפיקה, איורים, צילומים ותמונות, וכל תוכן חזותי או ווקאלי אחר, וכן אופן עיבודם, צורת עריכתם, עיצובם, ודרך הצגתם, ובכלל זאת: סרטונים, קבצי שמע, הנפשה, דמויות, קוד מחשב או יישום, מאגר נתונים, אייקונים, סימנים, ומוצרים.
10. החברה זכאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי להודיע על כך מראש או בדיעבד, ומשך המשתמש מתבקש לעיין בתקנון לפני כל שימוש באתר.

ביצוע הזמנה ורכישת מוצרים

1. החברה אינה מתחייבת כי מוצרים המוצגים באתר מצויים במלאי בכל זמן נתון ו/או בכל המידות.
2. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אשר עשוי להשתנות מעת לעת.
3. החברה זכאית שלא לאשר הזמנה או רכישה מכל סיבה שהיא וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4. ניתן לבצע רכישה ישירות באתר ו/או באמצעות נציג טלפוני.
5. בעת ביצוע הזמנה על המשתמש למסור באתר את שמו המלא, כתובתו וכתובת למשלוח ההזמנה, מספר טלפון, ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי.
6. פרטי המשתמש יישמרו ולא יעשה בהם שימוש מלבד לצורך רכישת והזמנת המוצרים.
7. על המשתמש למסור פרטים מלאים ונכונים. מסירת פרטים כוזבים ו/או פרטי אמצעי תשלום כוזבים הינה עבירה פלילית, ומשתמש אשר יעשה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, הן מצד החברה והן מצד שלישי שנפגע בגין כך.
8. במקרה בו תבוצע הזמנה של מוצר שאינו מצוי במלאי, תבוטל העסקה ויושב למשתמש סכום הרכישה במידה ובוצע התשלום על ידו.

אספקה ומשלוחים

1. אספקת המוצרים המצויים במלאי תבוצע באמצעות שליחים של דואר ישראל, ובתוך 7 ימי עסקים מביצוע ההזמנה וקבלת התשלום בגינה.
2. החברה ו/או האתר אינם אחראים לאיחור ו/או לנזק כלשהו בגין איחור במקרים הבאים:
3. כל סיבה שאינה בשליטתה של החברה;
4. במקרה של פגיעה בפעילות עבודה סדירה ו/או תקלות אצל יצרני המוצרים, ספקים ונותני שירותים הקשורים לייצור ו/או לאספקת ו/או לשליחת המוצרים, לרבות שביתות ו/או עיצומים;
5. מסיבות הקשורות עם דואר ישראל או מבצע השליחות;
6. כוח עליון, וכן מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע, או מזג אויר חריג;

7. שליחת המוצרים תבוצע אך ורק לאזורים בהם מבוצעת חלוקת על ידי דואר ישראל.
8. בישובים ו/או במוסדות וארגונים שלא ניתן להיכנס אליהם אלא באישור מיוחד, המשולח יבוצע לנקודת מסירה מרכזית באותו ישוב ו/או מוסד אליה מבוצע משלוח הדואר.
9. החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לאי ביצוע משלוח ו/או לאי קבלת משלוח בישובים בהם אין רישום מוסדר של רחובות ו/או מספור מסודר של בתים ו/או ישנו קושי באיתור כתובת הנמען, או במקומות בהם הכניסה מוגבלת, כגון: מוסדות, מרכזי תעשייה ומסחר, בתי ספר, מפעלים וכד’.
10. המוצרים ישלחו אך ורק לכתובת שנמסרה על ידי המזמין. באם לא תימסר כתובת תקינה ומדויקת עלול המשלוח שלא להגיע ליעדו, ובמקרה שכזה לא תהיה לחברה ו/או לאתר כל אחריות ולא תהא למזמין ו/או לנמען כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך, והמזמין לא יהיה זכאי להשבת התשלום בגין ההזמנה.
ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

1. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים תבוצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”).
2. המשתמש רשאי לבטל את הזמנתו אך ורק במקרים ובתנאים הבאים:
3. בקשה לביטול הזמנה תבוצע בכתב בלבד. לא תתקבל בקשה טלפונית לביטול עסקה, אלא בהסכמת החברה.
4. במקרים בהם בקשת הביטול התקבלה בהנהלת האתר בטרם נשלח המוצר על ידי החברה – יושבו ללקוח הכספים ששילם בגין ההזמנה שבוטלה ללא חיוב נוסף.
5. במקרה של שליחת בקשת ביטול עסקת הזמנת מוצר לאחר שליחת המוצר, ובתוך 7 ימים מקבלת המוצר אצל הלקוח, תבוטל העסקה ויינתן החזר כספי, תוך הפחתת עלויות שליחת המוצר. למען הסר ספק מובהר, כי ההחזר הכספי יינתן רק במקרה בו יוחזר המוצר על חשבון המשתמש ללא פגם ומבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שהוסרו ממנו התוויות. למען הסר ספק יובהר, כי מצבו של המוצר ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה והמוצר הוחזר שלא על פי תנאי סעיף זה לא יתן זיכוי כספי. המשתמש יישא בכל עלויות שליחת המוצר.

6. כל החזר כספי יבוצע לכרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה הרכישה בלבד, וזאת בהתאם לזמנים הנהוגים על ידי חברות האשראי.

7. לחברה הזכות לבטל עסקה או הזמנה כולה לפי שיקול דעתה, ולמזמין ו/או לכל צד שלישי לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין כך.
הגבלת אחריות

1. הודעה על פגם במוצר יש למסור לחברה בכתב בלבד בתוך 24 שעות מקבלת המוצר. באם בתוך 24 שעות מקבלת המוצר לא התקבלה כל הודעה מצד לקוח על פגם כלשהו במוצר, יחשב הדבר כהודאה מצד הלקוח כי אין במוצר כל פגם, ולא תהא לו ו/או למזמין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או האתר בקשר לפגם במוצר.
2. החברה ו/או האתר ו/או מנהליהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לנמען ו/או למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מרכישה באתר שלא על פי תנאי תקנון זה.
3. טעות קולמוס בקשר לתיאור המוצר ו/או מחירו לא תחייב את החברה ו/או את הנהלת האתר.
4. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למוצר ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין שימוש במוצר שלא על פי הוראות היצרן.

5. החברה ו/או הנהלת האתר שומרות לעצמן את הזכות לשנות מעת לעת את מגוון השירותים והמחירים המוצעים וכן כל פרט אחר המופיע באתר, לרבות סגירתו ו/או צמצום ו/או הרחבת השירותים הניתנים באתר, וזאת על פי שקול הדעת הבלעדי של החברה ו/או של מפעילי האתר ומבלי שתינתן על כך הודעה כלשהי.

זמינות האתר

1. החברה שואפת להעניק למשתמשים את השירות הטוב ביותר ככל שניתן. יחד עם זאת, אין ביכולתה של החברה להבטיח כי השירות יהיה חף מתקלות ואף אין ביכולתה להבטיח כי האתר יישאר זמין או שהמידע המוצג בו יהא עדכני בכל עת.
2. בהסכמתך לעשות שימוש באתר הנך פותר את החברה מכל אחריות לגבי זמינותו של האתר ולגבי תקלות המגבילות או מונעות את השימוש באתר, וכן מפני טעויות במידע המוצג באתר.
3. החברה רשאית להפסיק את פעילותו של האתר לפרקי זמן ו/או לצמיתות מבלי למסור על כך הודעה.
4. החברה אינה מתחייבת לכך שפעילותו של האתר לא תופרע על ידי צדדים שלישיים ו/או שלא תתבצע גישה לא חוקית למחשביה ו/או לאתר על ידי צדדים שלישיים, והיא אינה מתחייבת לכך שהאתר יהיה חף מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלי תוכנה וחומרה ו/או מפני פגיעות אחרות. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שיגרם למשתמש ו/או לרכושו עקב כך.

קניין רוחני

1. השמות והדמויות “דוד חיים” ו”בובו” הינם סימנים מסחריים רשומים.
2. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בתמונות, בשירים, בסרטים, ובתכנים שבאתר, בדמות “הדוד חיים”, בסימני המסחר, הסודות המסחריים, הנם רכוש החברה בלבד.
3. חל כל איסור לעשות שימוש במידע ובתכנים כלשהם המצויים באתר, ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע, תמונה ו/או טקסט כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, שירים וסרטים, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ובכלל זאת במחירי המוצרים, רשימת החנויות, רשימת לקוחות, רשימת מוצרים, ו/או בכל נתון המצוי באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה ו/או הנהלת האתר מראש ובכתב.
שליחת עדכונים ומידע פרסומי

1. באם המשתמש נתן הסכמתו לכך, רשאית החברה /ואו האתר לשלוח למשתמש הודעות בדואר אלקטרוני ו/טו בדואר רגיל ו/או בהודעות טקסט לטלפון ולעדכנו בדברים הנודעים לאתר ולמוצרים הנמכרים בו, לרבות פרסומות הקשורות לאתר ולמוצרים הנמכרים בו.

מקום השיפוט

1. כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או משתמש ו/או מזמין ו/או נמען ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לאתר ו/או למוצרים שהוזמנו באמצעות האתר ו/או בקשר למידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בתל-אביב- יפו ולהם בלבד.